תכנון מבני משרדים
על כל מגרש או חלקה חלה תב"ע שפירושה תוכנית בניין עיר. תוכנית זו היא בעצם מערכת של חוקים שנותנת תחום של מגבלות למגרש כגון מספר קומות מותר, שטח תכנונית מותר לבניה, תחום בניה מותר שנקרא קוי בניין ועוד מערכת חוקים שמגדירים את תחום התכנון
.שבו מותר לאדריכל לפעול תכנונית