תכנון מבני משרדים
.תיקון 101 לחוק התכנון והבניה ביצע חלוקה מחדש של סמכויות תכנון בין הועדות המחוזיות לועדות המקומיות
.תיקון זה מתחלק לההבהרות והרחבות סמכות של ועדה מקומית לתכנון ותוספת סמכויות לועדה מקומית שלא היו קודם
.ישנן הרחבות סמכות הנוגעות לסעיפים של הגדלת שטחים לצורכי ציבור, קביעת קוי בניין, שינוי גובה ומספר קומות
.הרחבות תכנון בנוגע לשינוי גודל מגרש מזערי לתכנון, ויחד עם זאת גם הגדרת סמכויות חדשות לועדה מקומית
.כגון, הגדרת מבנים לשימור, תוספת שטחים למגורים והוספת שימוש למסחר , תוספת שטחי שרות תת קרקעיים
.תוספת שטחים לבניה רוויה ולבניה לא רוויה, והרחבת סמוכוית לועדות תכנון במועצות אזוריות / רשות כפרית
.לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרדנו