תכנון מבני משרדים
.חלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה היא גם בדרך הגשת הבקשה להיתר
מתאריך 01.01.2016 ידרש האדריכל שהוא עורך הבקשה להגיש את כל הנתונים הנדרשים
.להיתר בדרך ממוחשבת בהליך שנקרה "רישוי בניה מקוון"
.אחד התכונות היחודיות בהליך הזה היא דרך הזיהוי של עורך הבקשה
בדרך זאת נדרש האדריכל להיות בעל חתימה אלקטרונית אשר תוכיח כי רק הוא בעל גישה
אלקטרונית ללא כל גורם זר אחר, עצם החתימה האלקטרונית גם תוכיח אחריות וקישור לבעלות
.על החומר שמועבר לועדה
בדרך זאת מצמצמים עד מבטלים את השימוש באנשים זרים מתווכים שהיו קיימים בתהליך
.הוצאת קבלת היתר בניה ואלו בעצם היו רק מאכערים ללא כל אחריות או רשיון מקצועי כלשהו
בהליך הרישוי המקוון האחריות המקצועית של האדריכל נשארת ומחוזק יותר אל מול רשויות
.התכנון ללא התערבות גורמים זרים


.קישור לאתר משרד הפנים" - עקרונות הרפורמה בחוק התכנון והבניה במסגרת תיקון 101 -