תכנון מבני משרדים
עבור הוצאת היתר בניה כחוק יש לקבל שירותי תכנון מאדריכל עם הרישיון המתאים לכך. האדריכל הוא הגוף המקצועי אשר בסמכותו לטפל
(אל מול רשויות התכנון בכל הנושאים הרלונטים עבור קבלת רישיון הבניה הנדרש. מהתכנון הראשוני, הגשת התוכניות לועדה (גרמושקה
.ועד גמר ביצוע הבניה