תכנון מבני משרדים
.בריכת שחיה פרטית שאינה ארעית דורשת היתר בניה כחוק כמו כל מבנה בנוי
.יש לבדוק האם חלה תב"ע מקומית עבור תקנות לבנית בריכה פרטית ולפעול בהתאם
.במידה ואין תב"ע של הועדה מקומית יש לפעול בהתאם להנחיות האמורות בחוק התכנון והבניה