תכנון מבני משרדים
.קו בניין וקן מגרש הם חלק מהחוקים שחלים על מגרש או חלקה לבניה
תוכנית הבינוי של המגרש (תב"ע) מגדירה חוקים לבניה ולפי חלק מהתפיסה העירונית נקבעים גם נסיגות ומרחקים נדרשים
כדי למנוע מצב של צפיפות וחוסר אחידות במראה הרחוב העירוני. מקו מגרש מגרש לא ניתן לחרוג כמעט בשום דרך
.למעט מקרים בודדים מאד. חריגה מקו בניין ניתן לבצע לצדדים ולאחור וגם זה תלוי בפרסום הקלות לפי תקנה