תכנון מבני משרדים
.היתר בניה נדרש עבור כל מבנה חדש על קרקע ריקה או בכל תוספת או הרחבה במבנה קיים כולל מצב של הוספת פתחים ושינוי חזית
.לא נדרש היתר בניה עבור שיוניים פנימיים בדירה כל עוד אלו לא עושים משנים את יעוד השטחים במבנה כפי שהוגדר בהיתר