תכנון מבני משרדים
פרצלציה הינו שם לפעולה שנקראת איחוד וחלוקה של קרקע. פרצלציה יכולה לבוא בכל מיני צורות כגון - רצון לפצל חלקה קיימת בשטח של 1000 מ"ר לשתי תתי חלקות בגודל של 500 מ"ר עבור בניית 2 יחידות דיור נפרדות עצמאיות. לחלקות החדשות מבצעים שני רישומים מקבילים, אחד מול רשות התכנון המקומית. הרישום השני הוא אצל רשם המקרקעין בטאבו. יש מצב בו רשות תכנון עירונית מכריזה על שטח בור בתחומה כמיועד מגורים. על השטח המיועד מתבצעת פרצלציה שמחלקת אותו לחלקות ומגרשים ועל עלו נרשמים בעליות בהתאם לבעלים ולקונים. לרוב כאשר מתבצעת פרצלציה יתלווה למהלך הזה גם עריכת תוכנית יעודית אר תגדיר בכתב תב"ע חדשה אשר תכיל
.את הזכויות בניה ואופי הבניה המיועד על הקרקע מעבר סימון בתוכנית שלרוב יקרא תשריט