תכנון מבני משרדים
היתר בניה הינו מסמך רשמי מטעם הרשות המקומית לתכנון. מסמך זה נותן תוקף חוקי לקיום ובניה של המבנה הרלונטי בהתאם לסדרת
.מסמכים ותוכניות שיכין האדריכל ויטפל בכל ההליך מול רשות התכנון המקומית הרלונטית