תכנון מבני משרדים
אין הכרח בלפסול בית או דירה אשר יש לה תוספות וחריגות בניה שלא בהיתר. מעבר לטפיול המשפטי
.יש לשכור שירותי תכנון של אדריכל עבור בדיקת התכנות אל מול רשות התכנון המקומית להסדרת ההרחבות אל החוקיות