תכנון מבני משרדים
.כאשר יש הרחבות לא חוקיות במבנה או בבית קיים ניתן בחלק מהמקרים לבקש אישור בדיעבד מרשות התכנון
במקרה זה נדרש הליך תכנוני כחוק שבו יש לקחת אדריכל שיטפל מול רשות התכנון ובתנאי שאכן
.ניתן למצוא זכויות בניה לא מוצו עד תום בתב"ע או בחוק התכנון