תכנון מבני משרדים
.אחרי רכישות קרקע לבניה של מבנה מכל סוג שהוא יש צורך בהיתר בניה כחוק מרשויות התכנון המטפלים במקום בו נמצאת הקרקע
.עבור הליך זה ישנן מספר פעולות שיש לבצע מול רשויות התכנון כאשר הראשונה שבהן היא קבלת שירותי תכנון על ידי אדריכל